Government of Nepal
National Dalit Commission
√ English | नेपाली
map
Home » Caste Schedule

Caste Schedule

Dalit Caste Index

A) Hill Dalit

1. Gandharba (Gaine)   2. Pariyar  (Damai, Dargee, Suchikar, Nagarchee, Dholee, Hudke)   3. Badi    4. Bishwokarma (Kami, Lohar, Sunar, Od, Chunanra, Parki, Tamata)    5. Mijar (Sarki, Charmakar, Bhool)   6.Pode (Deula,Pujari,Jalari)    7.Chyame (Kuchikar,Chyamkhal)


B) Terai Dalit

8. Kalar   9. Kakaihiya    10. Kori     11. Khatik    12. Khatwe (Mandal, Khang)  13. Chamar (Ram, Mochi, Harijan, Ravidas)  14. Chidimar    15. Dom (Marik)    16. Tatma (Tanti, Das)   17. Dushadh (Paswan, Hajara)  18. Dhobi (Rajak) Hindu    19. Pasi   20. Bantar    21. Mushar    22. Mestar (Halkhor)   23. Sarbhang (Sarbariya)  24. Natuwa   25. Dhandi     26. Dharikar/ Dhankar