नेपाल सरकारको मिति २०६८।११।०४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  अनुसार गठित राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारी ज्यूहरुको नामावली एवं सर्म्पक नं.

   क्र.सं.

      पद 

      पदाधिकारीको नाम/थर 

        ठेगना

     फोन नं

   १

    अध्यक्ष    मा. 

  

    ५५३११४८

   २

    सदस्य         ५५३११४८

   ३

   सदस्य    मा. 

 

    ५५३११४८

   ४

   सदस्य         ५५३११४८

   ५

   सदस्य         ५५३११४८

   ६

   सदस्य    मा. 

  

    ५५३११४८

   ७

   सदस्य    मा. 

 

    ५५३११४८

   ८

   सदस्य         ५५३११४८

   ९

   सदस्य         ५५३११४८
 नेपाल सरकारको मिति २०६९।०५।२५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  अनुसार गठित राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्यज्यूहरुको नामावली एवं सर्म्पक नं.

   १०

   सदस्य    मा. श्री गया हजरा दुसाध

   पर्सा

    ५५३११४८

   ११

   सदस्य    मा. श्री दान वहादुर विश्वकर्मा

   कैलाली

    ५५३११४८

   १२

   सदस्य         ५५३११४८

   १३

   सदस्य    मा. श्री भागवत पासी

   नवलपरासी

    ५५३११४८

   १४

   सदस्य    मा. श्री रामनाथ वैठा

   पर्सा

    ५५३११४८
   १५
   सदस्य
   मा. श्री सिताराम खत्वे
   सप्तरी
    ५५३११४८
   १६    सदस्य    मा. श्री सन्तोष परियार    कास्की     ५५३११४८
   १७    सदस्य    मा. श्री रुक माया रानापाल     स्यंग्जा      ५५३११४८

   १८

   सदस्य-सचिव    मा. 

  

    ५५३११४८