Dalit Caste Index

Scheduled Castes of Dalit Community:

A) Hill Dalit

   1. Gandharba (Gaine)            2. Pariyar  (Damai, Dargee, Suchikar, Nagarchee, Dholee, Hudke)

   3. Badi                               4. Bishwokarma (Kami, Lohar, Sunar, Od, Chunanra, Parki, Tamata)

   5. Mijar (Sarki, Charmakar, Bhool)   6.Pode (Deula,Pujari,Jalari)    7.Chyame (Kuchikar,Chyamkhal)


B) Terai Dalit

    8. Kalar            9. Kakaihiya             10. Kori           11. Khatik         12. Khatwe (Mandal, Khang)

    13. Chamar (Ram, Mochi, Harijan, Ravidas)               14. Chidimar        15. Dom (Marik)

    16. Tatma (Tanti, Das)                    17. Dushadh (Paswan, Hajara)     18. Dhobi (Rajak) Hindu

    19. Pasi        20. Bantar        21. Mushar         22. Mestar (Halkhor)

    23. Sarbhang (Sarbariya)  24. Natuwa   25. Dhandi     26. Dharikar/ Dhankar