जातिय प्रमाण पत्रका लागी निवेदनका साथ पेश गर्नु पर्ने संलग्न कागजातहरु

• नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी।
• राष्ट्रिय दलित आयोगले सुचिकृत गरेका जातहरु मध्ये दलित जातीय अनुसुची भित्र नरहेका थरहरुमा सम्वन्धित गा.वि.स वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जात खुल्ने सिफारिस पत्र।
• अन्तर्जातिय विवाहको हकमा विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रतिलिपि।
• दुई प्रति हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।
बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।

नोटः- नागरिकता नबनेको हकमा जातिय सिफारिस उपलव्ध गराउदा सम्वन्धित व्यक्तिको वावुको नागरिकताको प्रतिलिपि र सक्कल अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने छ र अन्य जातिय प्रमाण पत्र र विवाहको लागी नागरिकता र विवाह दर्ताको सक्कल प्रति पनि अनिवार्य साथमा ल्याउनु पर्ने छ ।


 

राष्ट्रिय दलित आयोगले जारि गरेको  उजुरी फाराम


 

 

 

जातिय प्रमाण पत्रका लागी निवेदनका साथ पेश गर्नु पर्ने संलग्न कागजातहरु 

·         नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी। 

·         राष्ट्रिय दलित आयोगले सुचिकृत गरेका जातहरु मध्ये दलित जातीय अनुसुची भित्र नरहेका थरहरुमा सम्वन्धित गा.वि. वा

जातिय प्रमाण पत्रका लागी निवेदनका साथ पेश गर्नु पर्ने संलग्न कागजातहरु

• नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी।

• राष्ट्रिय दलित आयोगले सुचिकृत गरेका जातहरु मध्ये दलित जातीय अनुसुची भित्र नरहेका थरहरुमा सम्वन्धित गा.वि.स वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जात खुल्ने सिफारिस पत्र।

• अन्तर्जातिय विवाहको हकमा विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रतिलिपि।

• दुई प्रति हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।

 

नोटः- नागरिकता नबनेको हकमा जातिय सिफारिस उपलव्ध गराउदा सम्वन्धित व्यक्तिको वावुको नागरिकताको प्रतिलिपि र सक्कल अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने छ र अन्य जातिय प्रमाण पत्र र विवाहको लागी नागरिकता र विवाह दर्ताको सक्कल प्रति पनि अनिवार्य साथमा ल्याउनु पर्ने छ।

 

िल्ला प्रशासन कार्यालयको जात खुल्ने सिफारिस पत्र।

·         अन्तर्जातिय विवाहको हकमा विवाह दर्ता नागरिकताको प्रतिलिपि।

·         दुई प्रति हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।

 

नोटः- नागरिकता नबनेको हकमा जातिय सिफारिस उपलव्ध गराउदा सम्वन्धित व्यक्तिको वावुको नागरिकताको प्रतिलिपि सक्कल अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने अन्य जातिय प्रमाण पत्र   विवाहको लागी नागरिकता विवाह दर्ताको सक्कल प्रति पनि अनिवार्य साथमा ल्याउनु पर्ने छ।