Government of Nepal
National Dalit Commission
√ English | नेपाली
map
Member Secretary
..
Member Secretary
Press
Press Release

लिखित परीक्षाबाट अन्तरवार्ताको लागि छनौट गरिएको सूचना (२०७१।०६।०३)

यस आयोगको देहायका विज्ञापन नं. र पदमा तपसिलको मितिमा लिइएको लिखित परीक्षामा वर्णानुक्रम अनुसार देहायका उम्मेदवारहरु अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिएकोले तोकिएको मितिमा राष्ट्रिय दलित आयोग, जावलाखेलमा हुने अन्तरवार्तामा आफ्ना सक्कल कागजात र २ प्रति पासपोर्ट साइको फोटोसहति उपस्थित हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बि.नं.-१।०७१।७...

Sep 19, 2014

परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना !!!

प्रस्तुत बिषयमा यस राष्ट्रिय दलित आयोगको कर्मचारी पदपूर्ती समितिको निर्णय अनुसार  विज्ञापन गरिएका सबै पद र तहको परिक्षा केन्द्र आयोगको कार्यालय जावलाखेल, ललितपुरमा तोकोएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैकमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Sep 03, 2014
Camera
Photo Gallery