Government of Nepal
National Dalit Commission
√ English | नेपाली
map
Member Secretary
Sitaram Ghale Pariyar
Member Secretary
Press
Press Release

Notice ( 2071.07.12)

Oct 29, 2014

लिखित परीक्षाबाट अन्तरवार्ताको लागि छनौट गरिएको सूचना (२०७१।०६।०३)

यस आयोगको देहायका विज्ञापन नं. र पदमा तपसिलको मितिमा लिइएको लिखित परीक्षामा वर्णानुक्रम अनुसार देहायका उम्मेदवारहरु अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिएकोले तोकिएको मितिमा राष्ट्रिय दलित आयोग, जावलाखेलमा हुने अन्तरवार्तामा आफ्ना सक्कल कागजात र २ प्रति पासपोर्ट साइको फोटोसहति उपस्थित हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बि.नं.-१।०७१।७...

Sep 19, 2014
Camera
Photo Gallery